MIDGARD
/ACADEMY
ФОРМУЄМО ОСОБИСТІСТЬ,
НАВЧАЄМО ТА РОЗВИВАЄМО
УКР
/ПРО
АКАДЕМІЮ
НАША МЕТА ТА ЦІЛЬ
COMPANY
Академія MIDGARD - простір, який буде продовженням освітнього циклу школи MIDGARD, ми створюємо заклад вищої освіти, який буде якісно відрізнятися від класичних українських університетів та даватиме потужні можливості для навчання, розвитку, реалізації амбіцій та талантів наших здобувачів. Новітнє обладнання, співпраця з провідними компаніями України та державними інституціями, можливості подвійного диплому, дуальна освіта тощо.
Наша мета створити простір, який розвиватиме бажання бути професійними, амбітними та ефективно долати перешкоди у досягненні своїх цілей. Розвиток особистості займає пріорітетне місце в наших навчальних програмах. Ми хочемо, щоб випускники школи MIDRAGD та всі бажаючі мали доступ до сучасного закладу вищої освіти, де вони будут продовжувати отримувати нові професійні знання за обраними спеціальностями та долучатися до провідних наукових проєктів.
НАПРЯМИ
/ПІДГОТОВКИ
Метою освітньої програми є підготовка фахівців-професіоналів нового покоління з ґрунтовними математичними знаннями та навичками у сферах інтелектуального аналізу даних, управління ІТ-проєктами, систем штучного інтелекту, системного аналізу, паралельних обчислень, робототехніці та адміністрування комп'ютерних систем, здатних формулювати, аналізувати та ефективно виконувати практичні завдання відповідного фахового рівня й реалізовувати конкурентноспроможні стратегії ІТкомпаній на вітчизняному, європейському та світовому ринках послуг і праці.
/КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
Освітньо-професійна програма забезпечує здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, необхідних для виконання складних спеціалізованих завдань та вирішення практичних проблем у галузі інформаційних технологій, комп'ютерного моделювання та комп'ютерної графіки, розподілених інформаційних систем та сучасних інформаційно- комунікаційних технологій. Програма ґрунтується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі комп'ютерних наук із урахуванням актуального стану ІТсфери та орієнтує на спеціалізації, у межах яких можлива професійна кар'єра майбутніх фахівців. Програму розроблено задля формування фахівця, здатного виконувати складні завдання, пов'язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою, управлінням та супроводом інформаційних систем і технологій, а також інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних та технічних системах на практичному рівні професійної діяльності.
Мета освітньої програми: підготовка бакалаврів з маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням, фундаментальними знаннями і відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.
/МАРКЕТИНГ
Освітньо-професійна «Маркетинг» має прикладну орієнтацію. Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо прийняття управлінських рішень у різних сферах маркетингу, обґрунтування рекомендацій щодо формування комплексу маркетингу.

Уміння збору і обробки первинної та вторинної інформації, аналізу і планування; технологіями і методами проведення маркетингових досліджень; навичками сегментації і позиціонування.

Проведення аналізу ринкової ситуації, оцінки споживчої поведінки для вибору оптимальних систем та каналів збуту.

Застосування маркетингових інструментів на промисловому, міжнародному ринку, ринку послуг.

Вміти оцінити результати маркетингової діяльності підприємства за допомогою інструментів маркетингового контролю та аналітики.
Освітньо-професійна програма для бакалавра ґрунтується на загальновідомих та загальновизнаних наукових результатах та практичних розробках в галузі психології із врахуванням сучасного стану теоретичної та практичної психології, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можливе подальше навчання за магістерськими програмами спеціальності: психологія (практична психологія, експериментальна практична психологія).
/ПСИХОЛОГІЯ
Основною метою програми є підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі знання для виконання професійних завдань та обов'язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної психології. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку теоретичної та практичної психології, вивчення психологічних дисциплін та спецкурсів, які забезпечують готовність до діяльності психолога.
Освітньо-професійна програма ґрунтується на загальновідомих наукових та практичних результатах із врахуванням сучасного стану початкової освіти, досягненнях вікової педагогіки, психології, та фізіології і орієнтована на можлівість подальшої професійної та наукової кар'єри в галузі педагогіки та методики початкової освіти.
/ПЕДАГОГІКА / НУШ
Метою програми є підготовка фахівців спеціальності 013 Початкова освіта, здатних до успішного виконання професійних завдань і функціональних обов'язків у галузі початкової освіти; формування компетентностей, необхідних для реалізацій концепції «Нова українська школа», навчання учнів за Державним стандартом початкової освіти на рівні, що відповідає кваліфікації вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти.
ВСТУПИТИ ДО /АКАДЕМІЇ
РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В АКАДЕМІЇ /MIDGARD
Відповідно до Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу в Акадкмії є державна мова-українська.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Вчена Рада може прийняти рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечивши при цьому знання здобувачами освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Застосування мов в Університеті визначається Законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».
/УМОВИ ПРИЙОМУ
НА НАВЧАННЯ
ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Умови та порядок прийому на навчання до ПЗВО «АКАДЕМІЯ МІДГАРД» здійснюється відповідно до статей 13, 44 Закону України "Про вищу освіту".
/УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Академія забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів та іншої інфраструктури.

Наявність пандусів та поручнів на вході до будівлі, ширина дверей у приміщення забезпечують доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будівель. Вхідні двері до корпусу обладнані кнопкою виклику охорони, яка, в разі необхідності, надати додаткову допомогу інваліду або мало мобільній особі.
Забезпечені умови безперешкодного і зручного пересування по ділянці до будівлі і по прилеглій території. Шляхи поєднані з зовнішніми по відношенню до ділянки транспортними та пішохідним комунікаціями, найближчими зупинками громадського транспорту.
/МАТЕРІАЛО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ми піклуємось про наших студентів і намагаємось створити для них найкращі умови для якісного навчання і тому забезпечуємо розвинену матеріально-технічну базу Академії, яка включає сучасні аудиторії, лекторії, навчальні лабораторії, комп'ютерні кластеру з новітньою технікою, багатофункціональний зал-трансформер для спортивних та урочистих подій, студенське кафе, їдальня, комфортні зони відпочинку.
Ми надаємо доступ нашим студентам до найбільших онлайн бібліотек світу, до яких можна підключитись як з нашого сучасного читального залу-коворкінгу так із будь-якого пристрою підключеного до мережі Інтернет.
Санітарно-технічний стан будівель і споруд, умови експлуатації приміщень і обладнання, матеріально-технічна база ПЗВО «АКАДЕМІЯ МІДГАРД» відповідають встановленим нормативам, що підтверджують санітарний паспорт, висновки місцевих органів з охорони праці та органів державного пожежно-технічного нагляду.
/STUDENT'S SPACE
ЗОНА КОМФОРТУ
Академія забезпечує місцями проживання в сучасно обладнаних гуртожитках іногородніх здобувачів освіти на період навчання за потреби на підставі договору. Іноземні громадяни, які є здобувачами освіти, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено договором.
/ВЧЕНА РАДА
Вчена рада ПЗВО «АКАДЕМІЯ МІДГАРД» є колегіальним органом управління який визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії, а також визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.